"Bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer"

PLATINEA - samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika. 

PLATINEA

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och sjukvården behöver därför tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en samverkansplattform som syftar till att optimera användning av befintliga antibiotika samt att öka tillgängligheten av viktiga antibiotika som riskerar att försvinna från Sverige. PLATINEA identifierar gapet mellan behov och tillgängliga antibiotika och erbjuder ett forum där relevanta aktörer kan mötas och jobba vidare mot det långsiktiga målet att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintlig antibiotika.

Plattformen består av fem arbetspaket (AP). Läs mer om AP 1 - 4 nedan. AP5 har en projektledande funktion och koordinerar AP 1 - 4.

Material

  • Artikel gällande restnoteringar och läkemedelsbrister av antibiotika - "Bristen på antibiotika är så bekymmersam att man genast bör införa nationella lager". Artikeln publicerades i LäkemedelsVärlden den 14 januari 2020.

https://www.lakemedelsvarlden.se/vill-se-sakerhetslager-for-antibiotika/

  • Första preliminära rapport från arbetspaket 1 och 4 om åtgärder för att förbättra tillgänglighet på antibiotika i Sverige: nationella säkerhetslager – en snabblösning på antibiotikabrister. 

Preliminär rapport

  • Studio Ett i Sveriges Radio rapporterar om ökande problem med läkemedel som tar slut. I inslaget hör vi bland andra en av PLATINEA:s medlemmar, Bengt Mattson från branschorganisationen Läkemedelsföretagen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7349035

  • Ny artikel i Läkartidningen pekar på vikten av flera typer av innovationer för att bekämpa antibiotikaresistens, inklusive systeminnovation så som PLATINEA!

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2019/11/Flera-olika-innovationer-kravs-for-att-mota-antibiotikaresistens/

  • Remissyttrande "Tydligare ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89). Detta remissyttrande diskuterar de områden i utredningen som är relevanta för PLATINEA, mer bestämt antibiotika och utformningen av ersättningsmodeller för läkemedel. Detta yttrande har författats genom diskussioner i AP4 samt PLATINEA:s ledningsgrupp och styrgrupp.

Remissyttrande

  • “Managing pollution from antibiotics manufacturing: charting actors, incentives and counterincentives” är en preprint av en artikel författad av en PLATINEAdeltagare, Christian Munthe, tillsammans med Niels Nijsingh och Joakim Larsson, samtliga från Göteborgs Universitet. I den här artikeln kartläggs relevanta nyckelaktörstyper för att hantera problemet med miljöutsläpp från antibiotikaproduktion. Likaså diskuteras deras insatser och intressen, incitament som kan motivera dem att agera för att förbättra situationen, liksom motåtgärder som kan undergräva en sådan motivation.

https://www.researchgate.net/publication/332910428_Managing_pollution_from_antibiotics_manufacturing_charting_actors_incentives_and_counterincentives

  • Den här artikeln beskriver problemet kring restnoteringar av läkemedel och mer specifikt antibiotika. Artikeln publicerades i DN den 22 Juni, bland andra intervjuas PLATINEAdeltagaren Thomas Tängdén.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/allt-vanligare-med-lakemedelsbrist-drabbar-ofta-antibiotika/